top of page

Eserleri

 

Âlem-i İslâmiyet'de dine ait gerek zahire ve gerek bâtına cihetinde Ekabir-i İslâmiyye’nin telif etmediği kitab kalmamışdır. “Rahımallahü’mrüen arafe kadrehu velem yeude tav-rehu” Hadis-i Şerifi mantukunca haddimi bilerek hiç büyük bir telifde bulunmadım.

 

Ehıbba-yı tarikata risâle suretinde yazdığım mektublar olmuşdur. Meselâ, mevlud’un ve tesbih kullanmanın meşruiyyet ve mebde-i zuhuru ve nefy ve isbat zikrinin mufassalen adabını ve Rabıta-i Şerife ve adab-ı tarikatı havi mektublarım vardır. Ancak bu sırada müderrisi bulunduğum Medrese-i Süleymaniyye’nin tasavvufa tahsis edilmiş kürsi müderrisliği uhde-i hakiranemde olduğundan ve Ankara Şer’iyye Vekaletince her müderris kendi dersine ait bir kitab telifiyle mükellef buyurulduğundan hasbe’z-zarure hakaik-ı tasavvufiyye ve tabakât-ı su-fiyye ve mustalahat-ı sufiyye ve adab-ı tarikata ait elimde büyük bir telif müsveddesi vardır ve tebyiz edilmekdedir. Bi Tevfiki’llâhi Teâla hitam bulur ise muhteviyatı cihetinden şayan-ı mütalaa olacağı eltaf-ı mâ lâ nihaye-i Subhaniyye’den mütezarrıne zelilâne me’mul ve müsterhamdır. Maâ zalik haddimi bilerek daima tecavüzünden Dergâh-ı İlahiye arz-ı kusur ederek mahcubum. (Yani, kaleme aldığı eserleri de zaruretten yazmış olmaktan dolayı duydukları mahcubiyeti dile getirmekteler.)

bottom of page