top of page

Sultan Vahideddin Han'ın Fermanı

Cennet Mekan Sultan Vahideddin Han'ın Esseyyid Abdulhakim Arvasi Üçışık Efendi Hazretleri'ne, Başmüderrislik pâyesini verdiğini ve Kaşgari Dergahı'na tayinini bildiren orijinal elyazması ferman

 

Fermanın Latin harfleri ile yazılışı:

 

Meşâhir-i Meşâyih-i Nakşibendiyye-i Hâlidiyye’den Şeyh Abdülhakîm El-Arvasî’nin (Vefatı: 1943) İstanbul-Eyüp, Gümüşsuyu Mahallesi, İdris Köşkü Sokak, 35 Ada, 2 Parsel’de Yer Alan Kaşgâri Şeyh Abdullah Nidâî ( Bânisi Sâhibu’l-Hayrât: Ruznâmçe-i Evvel Yekçeşm El-Hâcc Murtaza Efendi-Vefatı: 15 N. 1160. Dergâh Haziresinde Medfundur.) Nakşibendi Dergâh-ı Şerîfine Postnişîn/Şeyh Olarak Tayinine Dâir 25 Zilhicce 1337/21 Eylül 1919 Tarihli Sultan M. Vahîduddîn’e Ait Berât.Hazret-i Ebî Eyyub El-Ensârî Radiyellahu Anhu’l-Bârî civârında kâin Ruznâmçe-i evvel El-Hâcc Murtaza Efendi En-Nakşibendî zâviyesi vakfından almak üzere, şehrî yüz beş kuruş taâmiye ile zâviye-i mezkurede meşihât ve şehrî yüz kuruş vazîfe ile meşihata meşrûta imâmet ve şehrî doksan kuruş vazîfe ile hitâbet cihetlerinin ber muceb-i kayd mutasarrıfları Mehmed Bahâeddîn ve Es-Seyyid Aşir Efendilerin vefatlarıyle inhilâl eden cihât-ı mezkurenin Hakkâri ulemâ ve meşâyihden işbu râfi’-i tevkî-i refî’u’ş-şân-ı Hâkânî Abdulhakîm Efendi zîde irşâduhu uhdesine tevcîhini Meclis-i Meşâyih’de tanzîm olunan mazbata üzerine hitâbet ciheti makâm-ı nezâret-i evkâf-ı hümâyunumdan bâ telhis lede’l-arz bin üç yüz otuz yedi senesi şehr-i zilka’de-i şerîfesinin selhi târihinde şerefsünûh ve sudûr eden hatt-ı hümâyun-ı şevketmakrûn-ı şâhânem ve imâmet ve meşihat cihetleri dahi sene-i mezkûre Şevvâl-ı Mükerreminin on beşinci gününde Meşihat-ı İslâmiyenin işâreti mucebince mumaileyhe tevcih olunmağın bu berât-ı hümâyunumu verdim ve buyurdum ki, mumaileyh-i sâlifu’z-zikr meşihat ve ber vech-i meşruta imâmet ve hitâbet cihetlerine vazîfe ve taâmiye-i mersûmesiyle binnefs, bila kusur edâ-yı hüsn-i hizmet etmek ve terk ve tekâsül eder ise ref’inden âhere verilmek şartıyla mutasarrıf ola. Tahrîren Fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min şehri zilhicceti’ş-şerîfeti liseneti seb’a ve selâsîn ve selâsemietin ve elf. (25 Zilhicce 1337)

bottom of page