top of page

Seyahatleri

 

Üç yüz on beş ve üç yüz yirmi beş haclarında ziyaret-i Haremeyn ile müşerref olmuşum. Gerek beldeteyn-i muhteremeyn ve gerek zehab ve iyabdaki şehirlerin hususiyle Şam, Haleb ve İskenderiyye ulema ve meşayihiyle pek çok sohbetlerde bulundum. Haremeyn-i muhteremeyn'in kâffe-i emâkin-i mübareklerini ziyaretle ulema ve sulehanın mecalis-i sohbet ve zikir ve dersleriyle müşerref ve mazhar-ı iltifatları oldum.

 

Hicaz ve hicret seferlerinden gayri yalnız neşr-i tarikat ve icra-yı mevaız-ı diniyye zımanında vilâyetimizin her tarafı ile, hudud-ı İraniyye’nin sünni kısmını yine o maksadla gezmişim. Savuşbulak, Rumiye ve etrafını, yani Şark’ı bitemamiha gezdim, Bayezid, Eleşkird etrafı aşairi ve ba’zan Musul aşairi içlerine aynı maksadla her sene vesi’ bir sahayı gezdim. Hicaz seferlerimizde ve hicret seferimizde Anadoluyu, Ankara, Sivas, Kastamonu vilâyetleri haric olmak üzere cümlesini gezmişim. Ulema ve meşayihle görüşmüşüm, Mısırda İskenderiyye, Ziyâbat, Tanta, Demenhur, İsmailiyye, Süveyş, Portsaid ve Cidde ve Yenbu’, Şam, Haleb, Beyrut, Cebel-i Lübnan, Humus, Hama, Bilecik, Siverek, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Erzurum, Trabzon ve Batum’u görmüşüm. Ve Rus hududu dahilindeki Rus aşairini, yine aynı maksad-ı dini ile gezmişim Van’ın kâffe-i kaza ve kurasını ve aşair ve kabailini vaaz ve nasayih ve neşr-i tarikat zımnında gezmişim. Ancak öyle dervişane olarak seyahatte bulunmamışım.

bottom of page