top of page

İcâzet-i Mahziye

 

Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri’nin vermiş olduğu en yüksek tarikat icâzetnâmesi mürşidi Hazret-i Şeyh Fehîm Arvâsî Hazretlerinin mahdumu Muhammed Sıddık Efendi’ye verdiği icâzet-i mahziyedir. Şeyh Muhammed Sıddık Efendi, 1915 senesinde Gürpınar ilçesinin Mejingir köyünde dere kıyısında abdest alırken iki Ermeni komitacı tarafından şehid edilmiştir.

İcazet-i Mahziye
İcâzet-i Mahziye

 

Bu icâzetnâme Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri’nin vermiş olduğu en yüksek icâzetnâmedir. Kendisi yerine kimseyi halife veya vekil olarak bırakmadan 1943 senesinde vefat etmiştir. İrşad kutbu vazifesi vefatından sonra da uhdesindedir. Vefâtından 60 sene sonra İhlas Holding tarafından ortaya atılan hilâfet / vekâlet iddiaları tamamen asılsızdır.

 

Efendi Hazretleri hal tercemesinde Muhammed Sıddık Efendi hakkında şöyle buyurmaktadır:

"Şeriat-ı mesrueyi cami bulunduğum Van şehrine ve et­ra­fı­na nur-i tarikatı ikad zımnında saadat-ı sahihu’n-nesebden alim ve Salih Şeyh Muhammed Sıd­dik Efendi idi. Bu suretle icaze ve izin vermiş idim. Senelerce icra-yı erkân-ı tarikat eder ve sohbetinde yüzlerce insanlar tarikata intisab ile ahval-i bâtıniyyede terâkki ederdi. Daha birçok anvale muvaffak olacağını ümid ederken harb-i umumide Ermeniler tarafından şehid e­dildi. Rahmetullahi Aleyh."

bottom of page